Routledge Fokus on Team Academy – kirjasarja, 1.kirja: Team Academy and Entrepreneurship Education

Routledge Focus on Team Academy® Kustannusyhtiö Routledge, joka on erikoistunut tieteellisiin julkaisuihin, on nyt julkaissut neljän kirjan sarjan Tiimiakatemian menetelmistä ja toiminnasta. Tämä on kunnianosoitus Suomen koulujärjestel-mälle. Korkeamman koulutuksen tehtävä on pyrkiä jatkuvasti kehittämään uusia kasvatustieteellisiä innovaatioita. Tämän kirjasarjan kirjoittajat näkevät Tiimiakatemian innovatiivisena pedagogisena mallina, joka vahvistaa sosiaalista yhteyttä sekä kokeilevaa oppilas- ja tiimikeskeistä oppimista. […]

Soback: Valmentava johtajuus

Tämä teos on selkeä ja käytännönläheinen opas valmentavan johtajuuden toteuttamisen arjessa. Kolme asiaa on aina ollut hyvän johtajuuden keskiössä: rohkeus tehdä päätöksiä, kyky tehdä nämä päätökset kokonaisuuden näkökulmasta, ja taito ottaa ihmiset huomioon näitä päätöksiä tehtäessä. Yksinkertai-semmin ilmaistuna nämä kolme asiaa ovat voima, viisaus ja myötätunto. Ne ovat johtajuuden muuttu-maton ydin. Ne säilyvät. Enää ei […]

Fullan: Leading in a Culture of Chance

Kirja on erityisesti suunniteltu johtajille, joiden tehtävänä on muutoksen organisointi. Kirjoittaja selvittää, mihin muutoksen teemoihin kannattaa keskittyä johtaakseen muutosta tehokkaasti haastavissa olosuhteissa. Samalla on kasvatettava johtajuutta muissa tehdäkseen itsensä helposti korvattavaksi pitkällä tähtäyksellä. Sekä koulu- että bisnesmaailmalla on yhä enemmän yhteistä, koska molemmat yrittävät löytää oman tiensä yhä haastavimmissa olosuhteissa. Koulujen on myös päivitettävä metodinsa […]

Saari: Petteri Nykky – menestyksen tie

Petteri Nykyn lempinimi on Alkemisti. Tämä olikin Oskari Saaren vuonna 2011 kirjoittaman kirjan nimi. Tämä uusi kirja ajankohtaistaa ja täydentää Petteri Nykyn tarinaa menestyksen tietä pitkin. Häviämään tottunut Suomen salibandymaajoukkue on voittanut hänen johdollaan kultaa jo kolmissa MM-kisoissa. Voitot on tuonut Nykyn metodi, jossa ei keskitytä tulokseen vaan yksilön kokonais-valtaiseen kasvuun, sisäisen motivaation löytämiseen, yhteisen […]

Ruutu: Coachin työkalupakki

Coachingille on tarvetta. Organisaatiot hakevat itseohjautuvuutta ja oman työn johtamista, ja työelä-mässä tarvitaan kipeästi uudenlaista tapaa ajatella, säädellä omaa energiaa, johtaa ja olla vuorovaiku-tuksessa. Ne ovat taitoja, jotka vaativat treenaamista. Kirjan työkalupakki antaa välineitä coachingiin, ratkaisukeskeiseen valmentamiseen ja ihmisten johtamiseen muuttuvassa työympäristössä. Keskeistä on työntekijän kykyjen optimointi, piilevän potentiaalin löytäminen, tietoiset vuorovaikutusvalinnat sekä hyvinvoiva työyhteisö, […]

Ojanen: Valmennatko vaikuttavasti?

Kirja keskittyy sisäisen yritysvalmennuksen ja muutoshankkeiden kehittämiseen suunnitteluhetkestä aina toteutukseen ja muutoksen tekemiseen arjessa. Kirjassa on neljä pääteemaa: valmennusmuotoilu, valmennettava, valmentaja ja organisaatio. Vaikuttava valmennus on prosess, joka kulminoituu kolmeen kohteeseen: asioihin, jotka tapahtuvat ennen (pre) varsinaista kohtaamista, varsinaisen kohtaamisen aikana tapahtuviin asioihin (act) ja varsinaisen kohtaamisen jälkeen tapahtuviin asioihin (post). Vaikut-tavan valmennuksen keskiössä on […]

Clutterbuck ym.: The Practitioner’s Handbook of Team Coaching

Kirja perehdyttää monipuolisesti sekä tiimivalmentamisen teorioihin että käytäntöihin. Kirjan tarkoitus on olla kattava katsaus koko tiimivalmentamisen kenttään ja lisäksi vahvistaa tiimivalmentamisen ymmärtämistä. Toteuttaakseen tämän tarkoituksen toimittajakunta yhdistää sekä teoriat, tutkimuksen ja käytännöt. Kirja on siksi korvaamaton työkalu kaikille eri tasoisille tiimivalmentajille aloittelijoista mestareihin asti. Kirjan lukeminen on tärkeää kenelle tahansa, joka on kiinnostunut valmentamisesta joko […]

Tienari & Meriläinen: Johtaminen ja globaali talous

Kirja antaa ideoita koronapandemian jälkimainingeissa ajankohtaiseen talouden ja liiketoiminnan uudelleenarviointiin sekä vastuulliseen organisaatioiden ja yhteiskuntien jälleenrakentamiseen. Avoimuus erilaisille kannoille ja näkökulmille on tärkeämpää kuin valmiiden vastausten opettelu. Se on tämän kirjan punainen lanka. Kirja sukeltaa sisään johtamisen keskeisiin käytäntöihin ja kysymyksiin globaalin talouden kehyksissä. Se luo kokonaisvaltaisen hahmotuksen siitä, missä ja miten johtaminen nykyisin tapahtuu, […]

Sutinen & Haapakorva: Pelastetaan strategia – pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi

Strategia on työkalu, apuväline jonkin tavoitteen saavuttamiseksi, ja siitä olisi otettavissa irti paljon enemmän ihan jokaisessa yrityksessä ja yhteisössä. Strategian pitäisi olla innostava, energisoiva ja organisaatiossa yhteiseksi koettu vitamiinipommi, joka selkeyttää tekemistä ja tuottaa merkitykselli-syyden tunnetta koko työyhteisölle. Kirjan ensimmäisessä luvussa tekijät perustelevat, miksi strategia kaipaa pelastamista. Kirjan kakkosluku kattaa strategian prosessimallin, joka on läpivietävissä […]

Raikaslehto & Mansukoski & Mitronen: Sataottelija ja tuloksekas perusjohtaja

Tämän päivän ja tulevaisuuden johtaja kohtaa mitä monimutkaisimpia johtamisongelmia. Johtajan on hallittava sata erilaista johtamisen tyyliä ja ismiä pärjätäkseen organisaatiossa – on oltava Sataottelija. Johtaja on kuin alati kasvavan palapelin kokoaja, jonka on huolehdittava siitä, että osien muodostama kokonaisuus on eheä ja toimiva. Johtamisen kokonaisuuden keskeltä löytyy kuitenkin joukko perusjoh-tamisen alueita, joiden lisäksi esimerkiksi vastuullisuus, […]