Salovaara, Perttu: Johtopäätös – Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen

Kirja kertoo työyhteisöistä aikana, jolloin perinteiseen johtamiseen ja hierarkiaan perustuva malli tekee tilaa toisenlaiselle ajattelulle: verkostomaisille rakenteille ja demokraattista osallistumista tukeville pelisäännöille. Kirjan nimi Johtopäätös tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin kirjoittajan mukaan on aika vetää yhteen erilaisia kehityskulkuja, sekä historiasta että nykypäivästä kumpuavia. Johtopäätös on, että työyhteisöiden rakentamisen malleille on löydettävä uusia vaihtoehtoja. Toisaalta johtopäätös on […]

Salonen, Eveliina: Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä

Kirjoittaja auttaa löytämään intuition ja tunteilla johtamisen lähteet. Intuitiivinen ajattelu on opittavissa ja kehittyy käyttämällä. Numeroilla voidaan kehittää ja parantaa olemassa olevaa, mutta uusi syntyy intuitiosta. Organisaation menestys perustuu sen jatkuvaan uudistumiseen ja innovatiivisuuteen. Tämä edellyttää kaikilta toimijoilta erilaisia mielen metataitoja, kuten kykyä monimutkaiseen ajatteluun ja kykyä ymmärtää asioiden merkityksiä, kykyä keskittyä olennaisiin ja nähdä […]

Rinne, Nina: Rohkea organisaatio – turvallinen työyhteisö menestyy

Kirjan nimi antaa viitteitä siitä, mitä kirjaa lukiessamme voi olla edessämme. Kirjassa puhutaan psykologisesta turvallisuudesta, joka kuuluu organisaatiossa jokaiselle ihmiselle. Kirjassa puhutaan rohkeudesta, joka voi toteutua niin yksilössä, tiimissä kuin koko organisaatiossakin. Rohkea organisaatio on niin turvallinen, että arempikin uskaltaa olla rohkea. Rohkeassa organisaatiossa ollaan rohkeita kokeilemaan, yrittämään, antamaan osaamisensa peliin ja kasvamaan ammattilaisena. Nykyinen […]

Nikula, Susa: Johtamislupaukset

Kirja johdattaa lukijansa muutosmatkalle, hallittuun johtamiskulttuurin muuttamiseen ja kehittämiseen. Muutoksen keskiössä on uuden tavoitekulttuurin sanoittaminen muotoilemalla ja lanseeraamalla yritykseen johtamisen periaatteet, johtamislupaukset. Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti johtamislupausprosessin erivaiheita: luomista toimeenpanoa ja ylläpitoa. Johtaminen on yritykselle merkittävä kilpailuetu, joten sitä on suositeltavaa ryhtyä aktiivisesti johtamaan kaikenkokoisissa yrityksissä. Yrityksen menestyksen rakentajina on yritys- ja johtamiskulttuuri tärkeä. Yrityskulttuuriin vaikuttavat […]

Meyer, Erin: The Culture Map

Kirja on erinomainen opas kaikille niille yritysjohtajille, jotka haluavat tietää miten onnistuu johtajana tämän päivän monikulttuurisissa työpaikoissa. Kirjoittaja esittelee kehittämänsä kahdeksan osiota käsittävän kulttuurikartan. Tämä toimii kirjan ytimenä. Jokainen kahdeksasta skaalaosiosta edustaa sitä avainaluetta, josta johtajan on oltava tietoinen. Kaikki skaalaosiot kertovat eri kulttuurien vaihteluvälit ääripäineen. Nämä kahdeksan skaalaosiota ovat: Communicating: low-context vs. high-context, Evaluating: […]

Luoma, Mikko: Johtoryhmän käsikirja

Kirjoittajan mukaan toimiva johtoryhmä on projekti, jonka onnistuminen on organisaatiolle ensiarvoista. Hyvin toimiva johtoryhmä on menestystekijä ja osa organisaation johtamisjärjestelmää. Kirja kuvaa seikkaperäisesti johtoryhmätyön ydinkysymyksiä. Hyvä johtoryhmä määrittelee itselleen pelisäännöt, jotka ohjaavat kokoustoimintaa. Johtoryhmä on olemassa monimutkaisia asioita varten, sillä kokonaisuuksien johtaminen edellyttää moninaisten ja usein toisiinsa nähden ristiriitaisten asioiden huomioon ottamista. Päätöksenteko etenee pelkistetysti […]

Känsälä, Asko: Johtajasta mestariksi

”Inspiroiva ja humaani kirja avaa uuden näkökulman johtajuuteen, liiketoiminnassa menestymiseen ja parempaan työelämään.” Voin todeta, että kirjan takakannen mainoslause pitää kutinsa. Kirjoittaja rakensi urallaan menestyvää liiketoimintaa ja valmensi uusia johtajia. Yli kahdenkymmenen vuoden aikana keräämänsä johtajakokemuksen hän on jalostanut näkemykseksi johtajuudesta käsityötaitona. Johtajaksi kasvaminen on kuin käsityöläisen elämänmittainen polku oppipojasta ammattilaiseksi. Bisneskirjoissa kiireiselle johtajalle yritetään […]

Kulmala, Sanna & Rosvall, Petra: Yrityskulttuuri käytännössä

Kulttuurin merkitys yrityksen arvonmuodostuksessa on laajalti tunnistettu, mutta vain pieni osa johtajista kokee nykykulttuurin tukevan liiketoimintaa riittävästi. Yrityskulttuuria pidetään usein epämääräisenä ja jäsentymättömänä voimana, mikä tekee sen johtamisesta haastavaa – miltei mahdotonta. Mistä tietää, millainen yrityksen kulttuuri on nyt? Miten tavoitekulttuuri määritellään ja millaisella toiminnalla tavoitteet saavutetaan? Miten koko yritys saadaan mukaan kulttuurin kehittä-miseen? Miten […]

Kiuru, Timo: Sinussa on jotain erityistä – Tarinoita johtajaksi kasvamisesta ja kasvun johtamisesta

Kirjoittaja halusi löytää vastauksen seuraaviin kysymyksiin: Miten maailman innovatiivisimpien organisaatioiden johtajat johtavat? Kuinka luovuutta ja lahjakkuutta vaalitaan sellaisissa yrityksissä kuten Google, Microsoft, Nike ja Apple? Niinpä hän haastatteli lukuisia kansainvälisiä huippuammattilaisia, joilla on vuosikymmenten kokemus luovien tiimien ja yritysten johtamisesta. Heidän tarinansa, oppinsa ja oivalluksensa Timo kokosi tähän kirjaan. Punaiseksi langaksi nousi havainto siitä, kuinka […]

Kilpinen Paula: Inhimillinen strategia

Elämme keskellä työelämän murrosta, ja teknologiset läpimurrot seuraavat toinen toisiaan. Ihmiset janoavat merkityksellisyyttä, oppimisen mahdollisuuksia ja osallisuutta. He haluavat tulla kohdatuksi ihmisinä, eivät pelkästään työntekijöinä, resursseina tai talouskoneiston rattaina. Työelämän murroksessa ihmiset kohdistavat katseensa omaan työnantajaansa vastuullisena ja inhimillisenä toimijana – tai jättävät yrityksen, joka ei tähän kutsuun vastaa. Yrityksen tekemistä voisi ohjata useammin suurempi […]