Salovaara: Johtopäätös – Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen

Kirja kertoo työyhteisöistä aikana, jolloin perinteiseen johtamiseen ja hierarkiaan perustuva malli tekee tilaa toisenlaiselle ajattelulle: verkostomaisille rakenteille ja demokraattista osallistumista tukeville pelisäännöille. Kirjan nimi Johtopäätöstarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin kirjoittajan mukaan on aika vetää yhteen erilaisia kehityskulkuja, sekä historiasta että nykypäivästä kumpuavia. Johtopäätös on, että työyhteisöiden rakentamisen malleille on löydettävä uusia vaihtoehtoja. Toisaalta johtopäätös on johtopäätös ja […]

Tienari & Meriläinen: Johtaminen ja globaali talous

Kirja antaa ideoita koronapandemian jälkimainingeissa ajankohtaiseen talouden ja liiketoiminnan uudelleenarviointiin sekä vastuulliseen organisaatioiden ja yhteiskuntien jälleenrakentamiseen. Avoimuus erilaisille kannoille ja näkökulmille on tärkeämpää kuin valmiiden vastausten opettelu. Se on tämän kirjan punainen lanka. Kirja sukeltaa sisään johtamisen keskeisiin käytäntöihin ja kysymyksiin globaalin talouden kehyksissä. Se luo kokonaisvaltaisen hahmotuksen siitä, missä ja miten johtaminen nykyisin tapahtuu, […]

Sutinen & Haapakorva: Pelastetaan strategia – pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi

Strategia on työkalu, apuväline jonkin tavoitteen saavuttamiseksi, ja siitä olisi otettavissa irti paljon enemmän ihan jokaisessa yrityksessä ja yhteisössä. Strategian pitäisi olla innostava, energisoiva ja organisaatiossa yhteiseksi koettu vitamiinipommi, joka selkeyttää tekemistä ja tuottaa merkitykselli-syyden tunnetta koko työyhteisölle. Kirjan ensimmäisessä luvussa tekijät perustelevat, miksi strategia kaipaa pelastamista. Kirjan kakkosluku kattaa strategian prosessimallin, joka on läpivietävissä […]

Raikaslehto & Mansukoski & Mitronen: Sataottelija ja tuloksekas perusjohtaja

Tämän päivän ja tulevaisuuden johtaja kohtaa mitä monimutkaisimpia johtamisongelmia. Johtajan on hallittava sata erilaista johtamisen tyyliä ja ismiä pärjätäkseen organisaatiossa – on oltava Sataottelija. Johtaja on kuin alati kasvavan palapelin kokoaja, jonka on huolehdittava siitä, että osien muodostama kokonaisuus on eheä ja toimiva. Johtamisen kokonaisuuden keskeltä löytyy kuitenkin joukko perusjoh-tamisen alueita, joiden lisäksi esimerkiksi vastuullisuus, […]

Leskelä: Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä

Perinteiset strategiatyön menetelmät ovat kriisissä. Taloudellisen analyysin luvut eivät varsinaisesti valehtele, mutta ne jättävät paljon oleellista kertomatta. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen yleise-sitys kaikesta siitä, mitä meidän on mahdollista oppia asiakkaistamme, toimintaympäristöstämme ja omasta organisaatiostamme nopeasti muuttuvassa maailmassa, kun hyödynnämme monitieteistä lähestymistä. Nivomalla yhteen laadullista ja määrällistä analyysiä oivaltavalla tavalla voimme synnyttää huomattavasti parempia strategioita kuin […]

Kim & Mauborgne: Uusi sininen meri – rohkeus kasvaa

Tämä kirja on jatko-osa vuonna 2005 suomeksi ilmestyneelle bestsellerille. Kirja on täynnä todellisesta elämästä ammennettuja esimerkkejä siitä, kuinka johtajat eri aloilla ja organisaatioissa ovat onnistuneesti vieneet kirjassa kuvattujen prosessien ja työkalujen avulla siirtymän ankaran kilpailun täyttämältä punaiselta mereltä uudelle kasvumahdollisuuksia sisältävälle siniselle merelle. Kirjassa esitellään askelmittain etenevä prosessi, joka on kenen tahansa opittavissa. Prosessissa kartoitetaan […]

Järvinen: Miten johtaa ihmistä – 120 ohjetta esimiehille

Tähän kirjaan on koottu kokeneen organisaatiopsykologin käytännön ohjenuorat ihmisten ja työyhteisön johtamiseen. Se sisältää esimiestyön tärkeimmät nyrkkisäännöt, johtamisen muuttumattomat periaatteet. Ne auttavat esimiestä onnistumaan ihmisten johtamisessa ja herättävät tarkastelemaan hänen omaa esimiesrooliaan kriittisesti. Vaikka ympäristö ja kulttuuri muuttuvat ja henkilöstö vaihtuu, ihminen ei perustaltaan muutu. Kyseessä on kokeneen konkarin ajatuksia herättävät omat tulkinnat.  Itselleni kirja toimi […]

Heikinheimo: Päätöksen juoni – Miten johdan parempiin päätöksiin

Kirja kertoo käytännönläheisesti päätöksenteon haasteista ja sen kehittämisestä organisaation menestyksen kulmakiveksi. Tärkein kysymys on, miksi päätös tehdään. Tukeeko se varmasti strategiaamme – nimenomaan sen viimeistä versiota? Päätöksen tulee pohjautua dataan, mutta intuitiotakin kannattaa kuunnella – harkiten. Mikä tahansa organisaatiomalli voi toimia, kunhan päätöksenteon vastuut ja pelisäännöt ovat selkeät. Kun lisätään systemaattisuutta, saadaan parempia päätöksiä. Jokainen […]

Järvensivu: Verkostojen johtaminen

Kirja kertoo verkostotyöstä ja erityisesti verkostojen johtamisesta. Verkostoja tarvitaan, kun halutaan oppia, kehittää uutta, toimia joustavammin ja vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti. Kirjoittaja on kehittänyt ja tutkinut verkostotyön käytäntöjä lukuisissa julkisen alan ja järjestöjen verkostoissa. Kirjassa tarjotaan näihin kokemuksiin perustuvia työkaluja ja näkökulmia: Mihin hyvä verkostotyö perustuu? Minkälaista johtajuutta tarvitaan? Minkälaisia verkostoja on olemassa? Minkälaisia käytännön […]

Jalkanen: Pedagogisen johtajan kirja

Pedagoginen johtaminen on vuorovaikutteista toimintaa, joka pyrkii tukemaan oppivan yhteisön kehittymistä ja hyvinvointia. Keskeistä on löytää yhteinen suunta ja luoda kehittämiselle sellainen ympäristö, joka ruokkii halua ja kykyä tehdä asioita paremmin joka päivä. Kirjassa esitellään neljästä osa-alueesta koostuva malli pedagogisen johtamisen kehittämiseen. Lukuisat harjoitukset auttavat mallin soveltamista käytäntöön sekä herättelevät pohtimaan uudistumisen kannalta keskeisiä kysymyksiä. […]