Ristikangas ym.: Valmentava tiimin johtaminen

Valmentava tiimien johtamisen taito on tämän päivän organisaatioin menestystekijä. Valmentava johtamiskulttuuri toteutuu, kun johtamisvastuulliset oivaltavat valmentavaan ajatteluun liittyvän ajattelutavan muutoksen sekä tarpeen jatkuvalle kasvulle ja kehittymiselle. Kirja käsittelee sitä, miten yksilöiden ja tiimien parhaat toimintamallit voitaisiin valjastaa organisaatioiden käyttöön. Kirjasta löydät paljon arjen esimerkkejä ja oppeja, jotka liittyvät tavalla tai toisella siihen, miten tiimissä kommunikoidaan. […]

Routledge Fokus on Team Academy – kirjasarja, 1.kirja: Team Academy and Entrepreneurship Education

Routledge Focus on Team Academy® Kustannusyhtiö Routledge, joka on erikoistunut tieteellisiin julkaisuihin, on nyt julkaissut neljän kirjan sarjan Tiimiakatemian menetelmistä ja toiminnasta. Tämä on kunnianosoitus Suomen koulujärjestel-mälle. Korkeamman koulutuksen tehtävä on pyrkiä jatkuvasti kehittämään uusia kasvatustieteellisiä innovaatioita. Tämän kirjasarjan kirjoittajat näkevät Tiimiakatemian innovatiivisena pedagogisena mallina, joka vahvistaa sosiaalista yhteyttä sekä kokeilevaa oppilas- ja tiimikeskeistä oppimista. […]

Soback: Valmentava johtajuus

Tämä teos on selkeä ja käytännönläheinen opas valmentavan johtajuuden toteuttamisen arjessa. Kolme asiaa on aina ollut hyvän johtajuuden keskiössä: rohkeus tehdä päätöksiä, kyky tehdä nämä päätökset kokonaisuuden näkökulmasta, ja taito ottaa ihmiset huomioon näitä päätöksiä tehtäessä. Yksinkertai-semmin ilmaistuna nämä kolme asiaa ovat voima, viisaus ja myötätunto. Ne ovat johtajuuden muuttu-maton ydin. Ne säilyvät. Enää ei […]

Fullan: Leading in a Culture of Chance

Kirja on erityisesti suunniteltu johtajille, joiden tehtävänä on muutoksen organisointi. Kirjoittaja selvittää, mihin muutoksen teemoihin kannattaa keskittyä johtaakseen muutosta tehokkaasti haastavissa olosuhteissa. Samalla on kasvatettava johtajuutta muissa tehdäkseen itsensä helposti korvattavaksi pitkällä tähtäyksellä. Sekä koulu- että bisnesmaailmalla on yhä enemmän yhteistä, koska molemmat yrittävät löytää oman tiensä yhä haastavimmissa olosuhteissa. Koulujen on myös päivitettävä metodinsa […]

Saari: Petteri Nykky – menestyksen tie

Petteri Nykyn lempinimi on Alkemisti. Tämä olikin Oskari Saaren vuonna 2011 kirjoittaman kirjan nimi. Tämä uusi kirja ajankohtaistaa ja täydentää Petteri Nykyn tarinaa menestyksen tietä pitkin. Häviämään tottunut Suomen salibandymaajoukkue on voittanut hänen johdollaan kultaa jo kolmissa MM-kisoissa. Voitot on tuonut Nykyn metodi, jossa ei keskitytä tulokseen vaan yksilön kokonais-valtaiseen kasvuun, sisäisen motivaation löytämiseen, yhteisen […]

Ruutu: Coachin työkalupakki

Coachingille on tarvetta. Organisaatiot hakevat itseohjautuvuutta ja oman työn johtamista, ja työelä-mässä tarvitaan kipeästi uudenlaista tapaa ajatella, säädellä omaa energiaa, johtaa ja olla vuorovaiku-tuksessa. Ne ovat taitoja, jotka vaativat treenaamista. Kirjan työkalupakki antaa välineitä coachingiin, ratkaisukeskeiseen valmentamiseen ja ihmisten johtamiseen muuttuvassa työympäristössä. Keskeistä on työntekijän kykyjen optimointi, piilevän potentiaalin löytäminen, tietoiset vuorovaikutusvalinnat sekä hyvinvoiva työyhteisö, […]

Ojanen: Valmennatko vaikuttavasti?

Kirja keskittyy sisäisen yritysvalmennuksen ja muutoshankkeiden kehittämiseen suunnitteluhetkestä aina toteutukseen ja muutoksen tekemiseen arjessa. Kirjassa on neljä pääteemaa: valmennusmuotoilu, valmennettava, valmentaja ja organisaatio. Vaikuttava valmennus on prosess, joka kulminoituu kolmeen kohteeseen: asioihin, jotka tapahtuvat ennen (pre) varsinaista kohtaamista, varsinaisen kohtaamisen aikana tapahtuviin asioihin (act) ja varsinaisen kohtaamisen jälkeen tapahtuviin asioihin (post). Vaikut-tavan valmennuksen keskiössä on […]

Clutterbuck ym.: The Practitioner’s Handbook of Team Coaching

Kirja perehdyttää monipuolisesti sekä tiimivalmentamisen teorioihin että käytäntöihin. Kirjan tarkoitus on olla kattava katsaus koko tiimivalmentamisen kenttään ja lisäksi vahvistaa tiimivalmentamisen ymmärtämistä. Toteuttaakseen tämän tarkoituksen toimittajakunta yhdistää sekä teoriat, tutkimuksen ja käytännöt. Kirja on siksi korvaamaton työkalu kaikille eri tasoisille tiimivalmentajille aloittelijoista mestareihin asti. Kirjan lukeminen on tärkeää kenelle tahansa, joka on kiinnostunut valmentamisesta joko […]

Sipponen-Damonte: Varmuutta fasiliointiin

Sipponen-Damonten kirja on kattava ja käytännönläheinen opas kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja varmuuttaan palaverien sekä työpajojen osallistavassa ohjaamisessa eli fasilitoinnissa. Kirja käsittelee fasilitaattorin roolia, osallistavien tilaisuuksien tavoitteiden määrittelyä ja prosessin suunnittelua sekä ryhmän kanssa tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Kirja avaa käytännönläheisten case-esimerkkien sekä helposti käyttöönotettavien menetelmien ja vinkkien kautta fasilitoinnin tehtäväkokonaisuutta ja siinä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kirjassa […]

Salonen, Kurenlahti & Jaaksi: Rakkautta ja valoa – Tie hyvään tulevaisuuteen

Salosen, Kurenlahden & Jaaksin kirja on kestävyyskysymyksiin perehtyneiden tutkijoiden ajankohtainen puheenvuoro ihmisen mahdollisuuksista ottaa haltuun oma kertomuksensa epävarmana näyttäytyvän tulevaisuuden edessä. Tämän kirjan voima on myönteisissä tulevaisuuskuvissa, jotka antavat muodon muutokselle ja samalla kyseenalaistavat vallitsevien ajattelu- ja toimintamallien mielekkyyttä. Teoksessa etsitään polkuja kohti elämän kukoistusta ennakkoluulottomalla otteella kohti tieteiden, taiteiden ja eri alojen rajapinnat ylittävää […]