Lonka: Oivaltava oppiminen

Lonkan Oivaltava oppiminen yhdistää älyn, tunteen ja luovuuden. Kaikki suuret tieteen ja taiteen saavutukset ovat syntyneet ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta. Kirja tarjoaa oivaltavan oppimisen avaimet. Se auttaa ymmärtämään, mikä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä. Miten oppia itse parhaiten ja miten auttaa muita oppimaan? Oppiminen ei tapahdu vain ihmisen mielen sisällä vaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Vaikka oppimisessa käytetään nykyään yhä enemmän erilaisia apuvälineitä, keskeistä ei ole teknologia vaan osallistava ja innostava pedagogiikka.

Nykytutkimuksen valossa ihmisen muisti ei toimi kuin skanneri, vaan muistin toiminta on jatkuvaa päätelmien tekemistä ja asiayhteyksien kehittelyä. Kun ihminen oppii uusia asioita, hän kehittelee asioiden välille uusia yhteyksiä. Tämä ilmenee myös aivojen tasolla siten, että uusia hermosolujen välisiä synapsiyhteyksiä syntyy ja sammuu jatkuvasti. Opittavat yksityiskohdat voivat jäädä mieleen kuin itsestään, kun ne liittyvät johonkin järkevään kokonaisuuteen. Muisti on ihmisen ajattelussa ja oppimisessa aivan keskeinen asia. Jos muisti ei toimi, on mahdotonta ennakoida tai suunnitella tulevaa.

Jotta merkityksellistä ja syvällistä oppimista tapahtuisi, ihmisen on otettava tieto omakseen ja muokattava siitä oma sisäinen mallinsa. Kun puhutaan konstruktiivisesta oppimisesta, viitataan tähän muistin konstruktiiviseen eli uutta rakentavaan toimintaperiaatteeseen.

Taidot kehittyvät pitkäkestoisen ja tavoitteellisen harjoittelun avulla vaihtelevalla, vähitellen hidastuvalla tahdilla. Taitojen oppimisessa tulee ajoittain erilaisia tasanteita, joiden aikana taidon tietty osa-alue on automatisoitumassa, mutta kokonaissuoritus kärsii. Taitojen kehittyminen huipputasolla merkitsee harjoittelun sinnikästä jatkamista vielä senkin jälkeen, kun taidon kehittymisen vauhti on hidastunut. Huippusuoritukseen voi yltää, jos välttää jäykkien rutiinien muodostumista. On kohdattava haasteita, jotka rikkovat totuttuja kuvioita ja pakottavat venyttämään omia taitoja. Pelkkä saavutetun suoritustason ylläpitäminen ei riitä.

Taidoista vaikeimmat ovat usein ajattelun taitoja. Kehittyäkseen ihmisen on jatkuvasti ja tietoisesti jalostettava sekä omaa toimintaansa että omaa ajatteluaan. Toiminta ja ajattelu kehittyvät toisiinsa kietoutuneina. Hyvin kehittynyt ja yhtenäinen tapa toimia ja ajatella on tyypillistä asiantuntijalle. Asiantuntijan ajattelun kehittämiseksi tarvitaan itsearvioinnin taitoja (metakognitiivisia taitoja). Ne eivät tule ihmiselle luonnostaan, sillä omien sisäisten mallien ja taitojen arvioiminen ja kehittäminen edellyttää sen hyväksymistä, että ei vielä tiedä ja osaa kaikkea. Uutta luovaa ja kehittyvää asiantuntijuutta tarvitaan, kun toimintaympäristö muuttuu, eivätkä vanhat ja hyväksi koetut mallit toimi. Uutta luova asiantuntija pyrkii jatkuvasti panostamaan uusien asioiden oppimiseen ja on myös valmis kyseenalaistamaan omia aikaisempia uskomuksiaan.

Erilaisia ydintaitoja kuten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot on mahdotonta opettaa erillisinä. Myös yhteistyökyky, luovuus, erilaisten oppimistyylien osaaminen, oman oppimisen arviointi ja tiedon käyttö eivät koskaan synny tyhjiössä, vaan niitä on parasta oppia merkityksellisessä asiayhteydessä. Tiimiakatemia, Proakatemia ja Mondragonin Tiimiakatemia ovat suunnannäyttäjiä Euroopassa siinä, miten näiden asioiden oppiminen on organisoitava. Oppimista ei ajatella enää tiedon hankintana vaan sisäisten mallien kehittymisenä ja muuttumisena. Oppimisessa on tärkeää turvallisen ilmapiirin luominen ja eri vaihtoehtojen pitäminen avoimina.

60 kolahdusta. Y1+Y2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Lonka Kirsti: Oivaltava oppiminen, Otava 2015, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-951-1-28993-7

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn