Humala: Luovuus ja vastuullisuus digiajan työssä – Kohti tavoitteellista, kuuntelevaa ja joustavaa vuorovaikutusta

Iris Humalan kirja on tarkoitettu käytännön opaskirjaksi, joka tarjoaa perustietoa luovan ja vastuullisen vuorovaikutuksen käytäntöjen kehittämiseksi. Digitalisaatio ja korona-aika ovat johtaneet siihen, että yhä useammat tekevät työtään virtuaalisissa työympäristöissä erillään toisistaan. Virtuaalisuus sisältää sekä kasvokkain että tietoteknisin välinein tehtävän työn, yksilöllisen etätyön ja virtuaalitiimit ja -organisaatiot. 

Kekseliäät ja globaalisesti kestävät luovat ratkaisut eivät synny yksilötyönä, vaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen tuloksena yrityksissä, organisaatioissa ja verkostoissa. Vuorovaikutusta tarvitaan muun muassa ideoinnissa, uuden kehittämisessä, toiminnan arvioinnissa, toisten tukemisessa, ristiriitojen ratkaisemisessa, päätöksenteossa ja johtamisessa. Vuorovaikutus on kiinteästi yhteydessä siihen, miten yhteistyö toimii tiimeissä, ja miten ne pystyvät saavuttamaan tavoitteensa ja suorittamaan tehtävänsä.

Virtuaalisen työn lisääntymisen myötä syntyy tarvetta rakentaa verkostoja, joissa ihmiset voivat toimia ja menestyä yksilöinä sekä ryhmien jäseninä, sekä myös johtaa heitä innostavalla, luovuutta edistävällä tavalla. Samalla on tarpeen ymmärtää entistä paremmin, miten digitaaliset teknologiat vaikuttavat johtamisen ja työnteon kehittymiseen ja miten yksittäiset virtuaalisen työn tekijät havaitsevat eri asioita sekä käsittelevät ja muodostavat tietoa.

Nykyajan työpaikoilla vaaditaan yhä enemmän yhteisöllistä asennetta ja tiedon yhteensovittamista. Yhteisöllinen asenne viittaa tiimiin tai organisaatioon, joka toimii taitavasti yksilöiden joukkona. Asenne on läsnä, kun yksilöt ottavat aikaisemmista kokemuksistaan oppia oman toimintansa yhteensovittamisesta niin, että eri ihmisten roolit yhdistetään mielekkäästi. Yhteisöllinen asenne voi myös muuttua merkittävästi ajan kuluessa. Parhaiten menestyneet tiimit kykenevät ennakoimaan, minkälaisia ponnisteluja ja minkälaista käyttäytymistä tulee sovittaa yhteen, jotta työ on menestyksekästä.

Kuka on sitten vastuussa luovuuden edistämisestä virtuaalisessa, digitaalisessa työssä? Useimmat virtuaalisen työn tekijät ovat sitä mieltä, että kaikenlainen pomotus on epämiellyttävää. Kaikkien rooli on tärkeä, mutta kirjoittajan tutkimusten perusteella virtuaalisen työyhteisön luovuuden edistämisessä on lopulta kyse johtajuudesta. Kun virtuaalisen työn johtaja on johdonmukainen ja auttaa jokaista tekemään parhaansa sekä rohkaisee tuomaan omia ideoitaan ja näkemyksiään, tuntuu työteko sen tekijöistä mielekkäältä ja merkitykselliseltä.

Tällaisessa hajautetussa ja valmentavassa johtamiskulttuurissa (engl. coaching and dispersed leadership) johtajat rohkaisevat ihmisiä yhteisölliseen luovuuteen valmentamalla heitä kehittymään, rakentamaan keskinäistä luottamusta sekä tukemaan heidän ammatillista kasvuaan, ongelmanratkaisua ja yhteisöllistä oppimista. Valmentavat johtajat hajauttavat valtaa, hallitsevat ihmisten välisen vuorovaikutuksen yksityiskohdat ja johtavat esimerkillä. Valmentavan johtamisen kulttuuri voi kattaa myös asiakkaat ja tärkeät yhteistyökumppanit, koska hajautetussa virtuaalisessa työssä yritykset toimivat yhdessä asiakkaidensa kanssa ja liittävät sekä asiakkaansa että asiakkaidensa asiakkaat liiketoiminnan kehittämiseen.

Erilaisista kulttuureista, aikavyöhykkeiltä tulevien ja eri äidinkieltä puhuvien ihmisten koordinoinnissa keskeistä on rakentaa luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta niin, että jokainen toimija kykenee selkeästi tunnistamaan yhteisen päämäärän ja tavoitteet. Luottamuksen rakentumisen myötä eri osapuolien on helpompaa hyväksyä yhteiset tavoitteet ja toimia niiden eteen. Hyvän tiimikokemuksen luominen on virtuaalityön tekijöiden vetäjille perinteisiä esimiehiä isompi pulma. Yksi avainasioista on toimivan viestintävälineen valinta laadukkaaseen yhteydenpitoon.

Yhteinen jaettu tavoite on tavattoman tärkeä yhteistyötä tehtäessä, sillä sen ympärille luodaan niin työnjako kuin vuorovaikutuksen ominaispiirteet. Vuorovaikutuksen kehittämiseksi on tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön taitoja ja työkaluja ja luoda yhteisiä pelisääntöjä, jotka vahvistavat virtuaalista työtä tekevien ihmisten välisisiä sosiaalisia siteitä ja mahdollistavat oppimista ja kasvua. Pelisäännöt vähentävät väärinymmärryksiä virtuaalisessa työssä.

50 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2+TV.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Humala, Iris: Luovuus ja vastuullisuus digiajan työssä – Kohti tavoitteellista, kuuntelevaa ja joustavaa vuorovaikutusta, Books on Demand 2019, suositus**, 1 piste, ISBN 978-952-80-2009-7

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn