Pessi ym. toim: Myötätunnon mullistava voima

Miltä tuntuisi tulla työpaikalle aamulla tietäen, että sinusta välitetään siellä? Tietäisit, että et ole työtovereillesi ja esimiehellesi vaihdettavissa oleva resurssi, vaan sinut nähdään kokonaisena ihmisenä, jolla on inhimilliset tunteet. Kysymys saattaa kuulostaa pehmeältä, mutta juuri siinä ollaan myötätunnon ja siten tulevaisuuden työelämässä menestymisen kovassa ytimessä. Kyse on arkisesta asiasta, jolla on suuri, mullistava voima. Pessin, Martelan ja Paakkasen kirjan tavoitteena on edistää myötätuntoisuutta elämässä ja erityisesti työorganisaatioissa.

Myötätunto voidaan määritellä monin tavoin. Kirjaprojektissa tekijät ovat päätyneet hahmottamaan sen prosessina, joka koostuu kolmesta T:stä: tietoisuudesta, tunteesta ja toiminnasta. Ensinnäkin myötätunto on tietoisuutta eli kyky havaita, huomata ja ymmärtää toisen tilanne ja tunnetila. Toiseksi myötä-tunto on tunneyhteyttä, tunnetta, sympatiaa ja halua toimia toisen puolesta. Kolmanneksi myötätunto on toimintaa, konkreettisia tekoja toisen hyvän edistämiseksi. Myötätunnolla on monia naapurikäsitteitä, kuten auttaminen, prososiaalinen toiminta, empatia ja altruismi.

Myötätunto on hyvän johtajuuden kulmakiviä. Tiimeissä ja työyhteisöissä myötätunto ja myötäinto näyttäisivät olevan yhteydessä eritoten parempaan työmotivaatioon ja sitoutumiseen, työtyytyväisyyteen, luovuuteen ja innovatiivisuuteen, myönteisiin tunteisiin, paremmin toimiviin tiimeihin, työhyvinvointiin sekä paremmaksi koettuun johtajuuteen. Ydinviesti on: myötätunto tekee hyvää niin myötätunnon kohteelle kuin myötätuntoiselle ihmiselle itselleen. Se tekee hyvää myös myötätuntoisen tiimille. Vahvistakaa tiiminne eettistä kulttuuria. Luokaa sanoin ja teoin yhteistä normia, että tiimissänne saa osoittaa myötätuntoa toisia kohtaan. Myötätunto leviävää ja tarttuu ihmisten välillä.

Myötätuntoinen suhtautuminen epäonnistumisiin on välttämätöntä innovatiivisuudelle, koska ilman rohkeita kokeiluja ei synny uusia ratkaisuja – ja rohkeita kokeiluja ei voi tehdä välillä epäonnistumatta. Myötätunto on ratkaisevassa asemassa asiakaskohtaamisessa myös esimerkiksi silloin, jos jotain on mennyt pieleen: myötätuntoisen henkilön virheet ja erehdykset annetaan todennäköisemmin anteeksi ja koetaan ymmärrettävämmiksi. Myönteinen palvelukokemus syntyy, kun koemme työntekijän myönteiset tunteet, aidon kiinnostuksen ja ystävällisyyden sosiaalisen yhteyden välityksellä. Myötätunto onkin kulmakivi sekä palvelun laadussa ja asiakaskohtaamisissa.

Työn merkityksellisyys: kutsumus ja spiritualiteetti

Työn merkityksellisyyttä voidaan käsitellä myötätuntoon lisäten vielä kutsumuksen ja spiritualiteetin kautta. Työn merkityksellisyyttä käsittelevässä tutkimuksessa ja kirjallisuudessa on yhtenä erittäin keskeisenä teemana kutsumus ja kutsumuksellisuus. Mikä tahansa ammatti, tehtävä tai työ voi olla ihmiselle kutsumus, jos hän kokee voivansa sen kautta toteuttaa omaa elämäntehtäväänsä. Tällöin ihminen kokee tärkeäksi toteuttaa itselleen tärkeitä hyveitä, arvoja, periaatteita ja vuorovaikutuksen tapoja. Kutsumus-käsitettä voi avata sanoilla passio ja missio, jotka viittaavat tunteeseen ja tehtävään. 

Kutsumus on voimakkaana koettu haaste, joka tuntuu ylittävän minän ja avaavan siten erityisen elämänroolin. Se suuntautuu tarkoituksen ja merkityksellisyyden kokemukseen ja lähtee niistä. Kutsumus on itsetuntemusta, omien vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja unelmien tunnistamista, itsensä näkemistä osana suurempaa kokonaisuutta, halua olla avuksi ja hyödyksi. Kutsumus voi näkyä missä tahansa: työssä, harrastuksissa tai suhteessa toisiin ihmisiin.

Spiritualiteetti on puolestaan prosessi, jossa ihminen etsii ja löytää syvän merkityksellisyyden työssään ja elämässään. Työn ja muun elämän välillä haetaan tasapainoa ja arvioidaan, miten työ on suhteessa oman elämän arvoihin ja siihen, miten haluaa elää ihmisenä. Spiritualiteetti voi ilmetä käytännössä myötätuntona, myötätuntoisena vuorovaikutuksena ja tekoina. Työnsä merkityksen ja elämänsä tarkoituksen vahvasti kokevalla on huomattavia mahdollisuuksia selviytyä kriiseistä ja hankalista tilanteista.

Johtaja voi monin tavoin vaikuttaa siihen, millainen merkityksellisyyden kulttuuri organisaatiossa on. Yksi johtajan onnistumista ennustavista tekijöistä näyttää olevan, miten kiinnostavaksi hän kokee itse johtamisen. Tekeekö hän työtään pääsääntöisesti ulkoisten palkkioiden motivoimana vai tunteeko hän johtamistyönsä olevan mielenkiintoista ja merkityksellistä? Läheiset ja myötätuntoiset suhteet työkavereihin ja ammatillisiin verkostoihin tukevat merkityksen kokemista. Kun organisaation päämäärät ovat selvät ja arvot sisäistetty, työpaikan me-henki voi vahvistua.

Yksilölle: Voidaksesi hyvin ja löytääksesi tekemisellesi suuremman merkityksen hakeudu sellaisiin tehtäviin ja organisaatioihin, joiden voit aidosti uskoa tekevän hyvää toisille ihmisille. Muistuta itseäsi säännöllisesti siitä hyvästä, jota tekemäsi saa aikaan. Johtajalle: Jos haluat vahvistaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista organisaatioon, osoita heille selkeästi, millaista konkreettista hyötyä heidän työstään tai organisaation yhteisestä työstä on toisille ihmisille – kollegoille, asiakkaille ja yhteiskunnalle.”

110 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Pessi, Anne Birgitta & Martela, Frank & Paakkanen, Miia (toim.): Myötätunnon mullistava voima, PS-kustannus 2017, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-451-779-9

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn