Ruutu: Coachin työkalupakki

Coachingille on tarvetta. Organisaatiot hakevat itseohjautuvuutta ja oman työn johtamista, ja työelä-mässä tarvitaan kipeästi uudenlaista tapaa ajatella, säädellä omaa energiaa, johtaa ja olla vuorovaiku-tuksessa. Ne ovat taitoja, jotka vaativat treenaamista. Kirjan työkalupakki antaa välineitä coachingiin, ratkaisukeskeiseen valmentamiseen ja ihmisten johtamiseen muuttuvassa työympäristössä. Keskeistä on työntekijän kykyjen optimointi, piilevän potentiaalin löytäminen, tietoiset vuorovaikutusvalinnat sekä hyvinvoiva työyhteisö, joka kokee työnsä merkitykselliseksi. Kirja jakaantuu kolmeen osaan: 1) Coachingin merkitys 2) Coachingprosessi ja ammattimaisen coachingin ydintaidot 3) Coachin työkalupakki.

Suurin muutos työelämässä on tapahtunut osaamisen laajuudessa. Kukaan ei pysty hallitsemaan alati kasvavaa tietomäärää. Keskiöön nousevat ajattelun ja meta-ajattelun taidot. Missä tahansa työelämä-taitoja käsittelevissä lähteissä mainitaan useimmiten seuraavat: Vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky, itsetuntemus ja itsereflektiokyky, tunneälykkyys ja empatiataidot, verkostoitumiskyky, resilienssikyky ja muutosjoustavuus, itsensä johtamisen taidot ja päätöksentekokyky, luova ja kriittinen ajattelu, oppimis-kyvykkyys sekä systeemiajattelu.

ICF (International Coach Federation) määrittelee coachingin seuraavasti: ”Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.” Coachingissa painopiste on nykyisyydessä ja tulevai-suudessa menneisyyden tutkimuksen sijasta. Coach haastaa asiakastaan enemmän kuin terapeutti, jonka tehtävänä on usein tukea asiakkaan toimintakykyä ja kannatella hienovaraisemmin hänen prosessiiaan. Coachingissa korostuu asiakkaan vastuullisuus omista valinnoistaan, tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Coachingin filosofia on aina myös ratkaisukeskeinen. Ohjausprosessissa on viisi osaa: 1) Liittyminen, 2) Tavoitteen kirkastaminen 3) Pystyvyysuskon ja motivaation vahvistaminen 4) Oivalluttava reflektointi ja muutoksen konkretisointi 5) Prosessin yhteenveto ja opitun soveltaminen käytäntöön.

Coachingissa autetaan kaikkia työntekijöitä onnistumaan, ottamaan käyttöön omat vahvuutensa ja löytämään itsestään lisäinnostusta. Menestyneimmät ihmiset raportoivat systemaattisesti, että onnistu-misen salaisuus on omien vahvuuksien optimaalinen käyttö, ei niinkään omien heikkouksien jääräpäinen kehittäminen. Ihmisten on kuitenkin joskus vaikea tunnistaa potentiaaliaan ja vahvuuksiaan. Coachin tehtävä on tehdä näkyväksi asiakkaalleen hänen omat vahvuutensa ja voimavaransa. Ammattitaitoinen coach on kiinnostunut aidosti ohjattavansa ajatuksista ja mielipiteistä sekä suhtautuu myönteisellä uteliaisuudella niihin, esittäen tarkentavia kysymyksiä. 50 kolahdusta. Y1+TV.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Ruutu, Sirkku: Coachin työkalupakki, Alma Talent 2020, suositus*, 2 pistettä,  ISBN 978-952-14-4165-3

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn