Soback: Valmentava johtajuus

Tämä teos on selkeä ja käytännönläheinen opas valmentavan johtajuuden toteuttamisen arjessa. Kolme asiaa on aina ollut hyvän johtajuuden keskiössä: rohkeus tehdä päätöksiä, kyky tehdä nämä päätökset kokonaisuuden näkökulmasta, ja taito ottaa ihmiset huomioon näitä päätöksiä tehtäessä. Yksinkertai-semmin ilmaistuna nämä kolme asiaa ovat voima, viisaus ja myötätunto. Ne ovat johtajuuden muuttu-maton ydin. Ne säilyvät. Enää ei kuitenkaan riitä, että nämä ominaisuudet ovat pelkästään johtajilla. Monimutkainen ja verkostomainen toimintaympäristö edellyttääkin jokaiselta aiempaa suurempaa kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja monitahoiseen ajatteluun. Esimerkkejä kompleksisista johtamisympä-ristöistä ovat verkostot, ekosysteemit ja vastavuoroinen sosiaalinen vuorovaikutus ylipäätään.

Käytännössä kolme keskeistä muutosvoimaa toimivat ajureina valmentavan johtajuuden käyttöönotolle. Nämä kolme yhteen liittynyttä ja toisiaan ruokkivaa muutosvoimaa ovat: 1) toimintaympäristön nopea muutostahti 2) työn tapahtuminen verkostoissa ja projekteissa 3) työntekijöiden odotus inhimillisille johtamiselle. Nopea muutostahti haastaa ensi sijassa nopeampaan päätöksentekoon. Suureen osaan ongelmia ei ole enää valmiita ratkaisuja. Siksi omatoiminen ratkaisujen löytäminen odottamattomiin työn haasteisiin nousee tärkeäksi työntekijöiden ominaisuudeksi. Kokeilukulttuurin mahdollistaminen onkin väistämätön edellytys jatkuvan muutoksen keskellä toimittaessa. Uuden ajan työssä keskiössä on entistä useammin asiakas.

Työn projektiluontoisuudesta johtuen entistä useampi myös toimii nykypäivänä yhden roolin sijaan monessa roolissa samanaikaisesti. Yhdessä tiimissä olet vastuullinen vetäjä ja toisessa asiantuntija. Yhdessä projektissa olet asiakas ja toisessa palveluntarjoaja. Yhdessä verkostossa ole ydinpelaaja, toisessa enemmän ulkokehän tukihenkilö. Lisääntynyt tietotyö ja verkostomaisuus vaativat työnteki-jöiltä kapasiteettia luovaan, monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Johtamisen näkökulmasta keskiöön nousee pyrkimys kehittää yksilöiden ja yhteisön viisautta. Johtajuus on pitkälti merkityksen kokemuksen johtamista. Uudessa johtamistavassa työntekijöillä on mahdollisuus johtaa omaa työtään ja ratkoa siihen liittyviä ongelmia. Valmentava johtajuus ei ole vain joko suorituksen johtamista, ajattelun kehittämistä tai inhimillistä kohtaamista. Se on kaikkea näitä tasapainoisessa suhteessa.

Valmentavan johtajuuden ytimessä ovat seuraavat kuusi prinsiippiä: 1) luo turvallinen ympäristö 2) ohjaa kysymyksillä 3) mahdollista ja edellytä itsenäistä päätöksentekoa 4) sparraa ja ole tukena tarvittaessa 5) nosta tutkiskeluun ajattelu- ja toimintatapoja 6) kiitä ja kannusta. Nämä kuusi prinsiippiä ovat kaiken valmentamisen ja valmentavan johtajuuden ytimessä. Turvallinen ympäristö luo perustan uskallukselle ajatella, osallistua ja tehdä rohkeasti omaa työtä koskevia valintoja. Valmentava johtajuus on keino oppivan organisaation luomiseen. Se auttaa eri toimijoita yksin ja yhdessä tunnistamaan sekä omia että koko yhteisön toiminnan taustalla vaikuttavia mentaalisia malleja. Samalla kehittyy oppimaan oppimisen taito. 140 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+TV.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Soback, Dan: Valmentava johtajuus, Basam Books 2021, suositus***, 2 pistettä, ISBN 978-952-7337-68-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn